Mua phần mềm O2 Solutions bản quyền | Phân Phối PDFBundle4NET (PDFView4NET WinForms Edition + PDF4NET), Barcode4NET Windows Forms & Mobile Devices, Barcode4NET ASP.NET & Reporting Services, Barcode4NET for .NET, PDFView4NET Full .NET Edition, PDFView4NET
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 9:00-17:00 
(028) 36 229 885
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 9:00-17:00
(024) 32 028 112

O2 Solutions

GIỚI THIỆU

About O2 Solutions

O2 Solutions là một công ty phần mềm có trụ sở ở Rumani, họ tập trung vào phát triển các sản phẩm cho ngành công nghiệp phần mềm. Chúng được dành riêng để cung cấp các thành phần tốt nhất và hỗ trợ chất lượng cao nhất cho các khách hàng và những nhà phát triển trên toàn thế giới. Công ty cam kết hỗ trợ .NET Framework trong hiện tại và tương lai bằng cách phát triển các thành phần hiệu suất cao cho tất cả các môi trường hỗ trợ .NET.

SẢN PHẨM

1. Barcode4NET ASP.NET & Reporting Services

About Barcode4NET ASP.NET & Reporting Services

• Barcode4NET for ASP.NET & Reporting Services bao gồm một số điều khiển và thư viện lớp được nhắm mục tiêu cho ASP.NET & Reporting Services. Barcode4NET for ASP.NET & Reporting Services hỗ trợ một phạm vi rộng cho cả hai ký hiệu mã vạch 1D và 2D và bao gồm công cụ kết xuất mã vạch của riêng nó. Barcode4NET for ASP.NET & Reporting Services không dựa trên bất kỳ phông chữ mã vạch nào để hiển thị mã vạch.

• Nó đã được phát triển hoàn toàn bằng C # và là mã được quản lý 100%. Mua Barcode4NET ASP.NET & Reporting Services với đăng ký hỗ trợ 1 năm để có được tất cả các bản nâng cấp, cập nhật Barcode4NET ASP.NET và RS và hỗ trợ ưu tiên trong 1 năm. Các dịch vụ báo cáo và dịch vụ O2S Barcode4NET ASP.NET là miễn phí.

2. Barcode4NET for .NET

About Barcode4NET for .NET

• Barcode4NET for .NET bao gồm các điều khiển và thư viện cho các môi trường .NET sau: Windows Forms, Mobile Devices (.NET CF), ASP.NET và SQL Server Reporting Services. Barcode4NET for .NET hỗ trợ một phạm vi rộng cho cả hai ký hiệu mã vạch 1D và 2D. Barcode4NET for .NET bao gồm công cụ kết xuất mã vạch riêng của nó và nó không dựa vào bất kỳ phông chữ mã vạch nào để hiển thị mã vạch.

• Bộ công cụ Barcode4NET đã được phát triển hoàn toàn bằng C # và là mã được quản lý 100%. Mua Barcode4NET for .NET với đăng ký hỗ trợ 1 năm để có được tất cả các nâng cấp Barcode4NET for .NET, Barcode4NET cho các bản cập nhật .NET và hỗ trợ ưu tiên trong 1 năm. O2S Barcode4NET for .NET là thời gian được chạy miễn phí. Barcode4NET cũng cung cấp hỗ trợ cho Crystal Reports.

3. Barcode4NET Windows Forms & Mobile Devices

About Barcode4NET Windows Forms & Mobile Devices

• Barcode4NET for Windows Forms & Mobile Devices bao gồm một số điều khiển và thư viện lớp được nhắm mục tiêu cho tất cả các nền tảng di động Microsoft .NET và .NET CF: Windows Forms, ứng dụng bảng điều khiển và thiết bị di động. O2S Barcode4NET for Windows Forms & Mobile Devices hỗ trợ một phạm vi rộng cho cả hai ký hiệu mã vạch 1D và 2D và bao gồm công cụ kết xuất mã vạch riêng của nó không dựa vào bất kỳ phông chữ mã vạch nào để hiển thị mã vạch.

• Bộ công cụ Barcode4NET đã được phát triển hoàn toàn bằng C # và là mã được quản lý 100%. Mua Barcode4NET for Windows Forms & Mobile Devices với đăng ký hỗ trợ 1 năm để có được tất cả các bản nâng cấp Barcode4NET for Windows Forms & Mobile, Barcode4NET for Windows Forms & Mobile Devices và hỗ trợ ưu tiên trong 1 năm. O2S Barcode4NET for Windows Forms & Mobile Devices là thời gian chạy miễn phí. O2S Barcode4NET  Windows Forms & Mobile Devices cũng bao gồm điều khiển BarcodeView .NET CF.

4. PDF4NET

Images You can add images from file/stream/System.Drawing.Bitmap.

• PDF4NET là một thư viện .NET để tạo, chỉnh sửa và điền tài liệu PDF nhanh chóng từ bất kỳ ứng dụng .NET nào. Thư viện cung cấp một API đơn giản cho phép tạo các tài liệu PDF phức tạp hoặc chỉnh sửa các tệp PDF hiện có với một vài dòng mã. Chức năng cốt lõi của nó có thể được chia thành 3 lĩnh vực chính: tạo PDF, chỉnh sửa PDF và quản lý biểu mẫu PDF. Sử dụng PDF4NET, nhà phát triển có thể tạo tệp PDF từ bất kỳ ngôn ngữ tương thích .NET nào, như C # hoặc VB.NET.

• Kiến trúc vẽ tương tự như GDI +, vì vậy nếu bạn biết cách vẽ trên màn hình thì bạn sẽ biết cách tạo tệp PDF. Các tính năng tạo PDF bao gồm cả các tính năng cơ bản và nâng cao, cho phép nhà phát triển tạo các tệp PDF có độ phức tạp bất kỳ. Thư viện PDF4NET có thể được sử dụng để tạo báo cáo về bất kỳ loại, hóa đơn, danh thiếp hoặc bất kỳ loại tài liệu PDF nào khác hoặc nó có thể được tích hợp trong quy trình xử lý PDF.

5. PDFBundle4NET (PDFView4NET WinForms Edition + PDF4NET)

PDF Forms Fill PDF forms (Acroforms).

• PDFBundle4NET bao gồm PDF4NET và PDFView4NET. PDF4NET là một thư viện .NET để tạo, chỉnh sửa và điền các tệp PDF nhanh chóng từ bất kỳ ứng dụng .NET nào. Thư viện cung cấp một API đơn giản cho phép bạn tạo các tài liệu PDF phức tạp hoặc chỉnh sửa các tệp PDF hiện có với một vài dòng mã. Chức năng cốt lõi của nó có thể được chia thành 3 lĩnh vực chính: tạo PDF, chỉnh sửa PDF và điền biểu mẫu PDF. PDFView4NET là bộ công cụ .NET để hiển thị và in các tệp PDF trong các ứng dụng .NET.

• Nó bao gồm một điều khiển trình xem PDF cho Windows Forms và thư viện .NET để kết xuất và in các tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng .NET nào. Điều khiển trình xem PDF cho Windows Forms bao gồm hỗ trợ chú thích các tệp PDF, điều hướng dấu trang, thêm và xóa tệp đính kèm và các tính năng khác. Bộ công cụ bao gồm công cụ kết xuất PDF của riêng nó và nó không dựa vào bất kỳ phần mềm nào khác để kết xuất và in các tệp PDF.

6. PDFView4NET Full .NET Edition

About PDFView4NET Full .NET Edition

• PDFView4NET .NET Full Edition bao gồm cả các thành phần Windows Forms và WPF. Nó là bộ công cụ .NET để hiển thị, xem và in các tệp PDF trong các ứng dụng .NET. Giải pháp O2 PDFView4NET .NET Full Edition bao gồm điều khiển trình xem PDF và thư viện .NET để kết xuất và in các tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng .NET nào.

• Kiểm soát trình xem PDF bao gồm hỗ trợ chú thích các tệp PDF, điều hướng dấu trang, thêm và xóa tệp đính kèm và các tính năng khác. O2S PDFView4NET .NET Full Edition bao gồm công cụ kết xuất PDF của riêng nó và nó không dựa vào bất kỳ phần mềm nào khác để kết xuất và in các tệp PDF.

7. PDFView4NET Windows Forms Edition

Print PreviewDisplay a PDF file in the standard print preview control.

• PDFView4NET Windows Forms Edition là bộ công cụ .NET để hiển thị và in các tệp PDF trong các ứng dụng .NET. Nó bao gồm một điều khiển trình xem PDF cho Windows Forms và thư viện .NET để kết xuất và in các tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng .NET nào.

• Điều khiển trình xem PDF cho Windows Forms bao gồm hỗ trợ chú thích các tệp PDF, điều hướng dấu trang, thêm và xóa tệp đính kèm và các tính năng khác. O2S PDFView4NET Windows Forms Edition bao gồm công cụ kết xuất PDF của riêng nó và nó không dựa vào bất kỳ phần mềm nào khác để kết xuất và in các tệp PDF.

8. PDFView4NET WPF & Silverlight Edition

About PDFView4NET WPF & Silverlight Edition

• PDFView4NET WPF & Silverlight Edition là bộ công cụ .NET để thêm hỗ trợ kết xuất và in PDF trong các ứng dụng WPF. Nó bao gồm một điều khiển trình xem PDF và một thư viện để kết xuất và in các tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng .NET nào.

• Kiểm soát trình xem PDF bao gồm hỗ trợ chú thích các tệp PDF, điều hướng dấu trang, thêm và xóa tệp đính kèm và các tính năng khác. Bộ công cụ bao gồm công cụ kết xuất PDF của riêng nó và nó không dựa vào bất kỳ phần mềm nào khác để kết xuất và in các tệp PDF. Bộ công cụ PDFView4NET WPF & Silverlight Edition đã được phát triển hoàn toàn bằng C #, là mã được quản lý 100%.

CẤP PHÉP

Barcode4NET for .NET Licensing Overview

 • Mua một Barcode4NET for .NET License dành cho mỗi nhà phát triển, sử dụng sản phẩm tại thời điểm thiết kế. O2S Barcode4NET cung cấp miễn phí bản quyền thời gian chạy để bạn có thể phân phối các ứng dụng bạn tạo bằng cách sử dụng O2S Barcode4NET for .NET miễn phí.

• O2S Barcode4NET for .NET Licenses bao gồm các điều khiển và thư viện cho các môi trường .NET sau: Windows Forms, Mobile Devices (.NET CF), ASP.NET và SQL Server Reporting Services.

Barcode4NET for .NET Developer License

•  Một giấy phép phần mềm là bắt buộc cho mỗi nhà phát triển. Bao gồm hỗ trợ ưu tiên 1 năm và bảo trì. Thời gian chạy bản quyền là miễn phí.

Barcode4NET for .NET Corporate License

•  Cho phép Nhà phát triển không giới hạn tại một địa chỉ duy nhất. Bao gồm hỗ trợ ưu tiên 1 năm và bảo trì. Thời gian chạy bản quyền miễn phí.

Barcode4NET for .NET Support Subscription

•  Bao gồm cập nhật phần mềm thường xuyên, hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên (giải quyết 2 ngày làm việc cho bất kỳ vấn đề nào) và truy cập vào khu vực người dùng đã đăng ký.

License Agreements

  PDF4NET License Agreement     PDFView4NET License Agreement

GIÁ BÁN THAM KHẢO

Tùy sản phẩm và số lượng, đối tượng khách hàng sẽ có giá bán và hình thức cấp phép khác nhau, do đó Quý khách vui lòng gửi email cho chúng tôi để nhận giá ưu đãi. Thời gian phản hồi chỉ trong ít phút. Lưu ý: Giá hiển thị trên website này và/hoặc website liên kết/ sở hữu bởi PACISOFT chỉ được dùng để tham khảo. Không dùng để mua hàng trực tiếp.

MUA BẢN QUYỀN Ở ĐÂU?

PACISOFT có văn phòng tại Tp HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên của PACISOFT hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời. Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816.

Xem Lợi ích mua bản quyền: https://www.pacisoft.vn/pacisoft-news/loi-ich-vuot-troi-khi-mua-phan-mem/.

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác toàn cầu với hơn 1000 nhà sản xuất, hơn 80% đơn đặt hàng được đội ngũ mua hàng của PACISOFT sẽ tiến hành giao hàng trong vòng 24-72h sau khi khách hàng ký hợp đồng.Xem thêm Top lý do chọn PACISOFT: https://www.pacisoft.vn/cap-phep-phan-mem/top-cac-ly-chon-pacisoft/.

LIÊN HỆ, TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN 

• (024) 3915 6886 | (028) 3610 0816 • sales@pacisoft.com • www.PACISOFT.vn/lien-he • www.PACISOFT.com

tags: O2 Solutions, ban quyen, tu van, mua, ban, bao gia, tinh nang, PDFBundle4NET (PDFView4NET WinForms Edition + PDF4NET), Barcode4NET Windows Forms & Mobile Devices, Barcode4NET ASP.NET & Reporting Services, Barcode4NET for .NET, PDFView4NET Full .NET Edition, PDFView4NET WPF & Silverlight Edition, PDFView4NET Windows Forms Edition, PDF4NET, so sánh

Sản phẩm đang cập nhật.